De gemeente coördineert de samenwerking met alle partijen: ontwikkelaars, woningbouwcorporatie, de sloopaannemer en de klankbordgroep. Daarnaast zorgt de gemeente, samen met alle betrokken partijen, voor zorgvuldige communicatie over het project. Ook verzorgt de gemeente de procedures voor de bestemmingsplannen en vergunningen.

bestemmingsplannen Bloemenweide Noord, fase 2 en Westwoud, Veldzichtstraat

Het bestemmingsplan Westwoud, Veldzichtstraat is door de raad vastgesteld en is in werking getreden.

Het bestemmingsplan Bloemenweide-Noord fase 2 is 11 juli 2019 door de raad vastgesteld en ligt vanaf maandag 22 juli 2019 zes weken ter inzage. Meer informatie vindt u in de publicatie op overheid.nl

inrichting openbare ruimte

Voor de inrichting van de buitenruimte Corbulo/SKZ en Klaverweide heeft de gemeente samen met omwonenden een nieuw inrichtingsplan Openbare Ruimte opgesteld. Dit inrichtingsplan is 11 juli 2019 door de raad vastgesteld en hiermee is ook geld beschikbaar gesteld om het plan uit te voeren.

Voor de wijk Westwout wordt op 17 september 2019 een openbare thematafel ‘spelen’ georganiseerd. Onder begeleiding van een bureau wordt gekeken wat de wensen en mogelijkheden in de wijk zijn met betrekking tot spelen. Eind augustus informeren we over het programma van de avond.

contactpersonen

Heeft u algemene vragen? Neem dan contact op met Liselotte Gips. Zij is projectleider bij de gemeente. Vragen over groen, water, spelen en parkeren kunt u stellen aan Iris Janssen.